Wiadomości
Wyszukiwarka wiadomości

Regulamin Portalu Motoryzator.pl

 

I. Definicje.

1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego     www.motoryzator.pl.

2.     Polityka prywatności stanowi integralna część Regulaminu.

3.     Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a)     Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)

b)    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104);

c)     ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904);

d)    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).

e)     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

4.     Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a)    DUDEK – Wiesław Dudek „DUDEK” z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Śląskiej 10, 43-305 Bielsko- Biała, NIP: 937-120-50-43, REGON: 241086762, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta Bielska-Białej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 63161, właściciel serwisu internetowego www.motoryzator.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

b)    Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.motoryzator.pl, prowadzony i stanowiący własność DUDEK.

c)     Użytkownik – podmiot zarejestrowany w Serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zawarła z Serwisem umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług Serwisu.

d)    Sklep – zrejestrowany w Serwisie Użytkownik, podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej (Internet).

e)     Firma – zrejestrowany w Serwisie Użytkownik, podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych z motoryzacją.

f)     Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.

g)    Konto Indywidualne – utworzone po rejestracji indywidulane konto Użytkownika uprawniające do korzystania z bezpłatnych Usług Serwisu.

h)     Konto Sklep – konto, utworzone w wyniku rejestracji dla Sklepu uprawniające do korzystania z płatnych Usług Serwisu.

i)      Konto Firma – konto, utworzone w wyniku rejestracji dla Firmy uprawniające do korzystania z płatnych Usług Serwisu.

j)      Dane osobowe – zestaw danych Użytkownika, będącego osobą fizyczną,
o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu określonym w Polityce Prywatności.

k)     Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.

l)      Oferta – opis działalności gospodarczej lub zawodowej Użytkownika Konta Sklep lub Firma.

m)   Płatność – opłata pobierana przez Serwis za świadczoną Usługę.

n)     Pakiet – Usługi jakie, w okresie jego obowiązywania, Serwis świadczy na rzecz Sklepu lub Firmy.

o)    Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

p)    Strony – Serwis i Użytkownik.

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

1.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3.     W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

4.     Znaki towarowe, nazwy lub opisy publikowane na stronach Serwisu stanowią wyłączną własność Użytkowników lub Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich.

5.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uniknięcia zamieszczenia w Serwisie treści niezgodnych z prawem wpisy Użytkowników mogą być usuwane przez Serwis po ich publikacji.

6.     Serwis świadczy usługi na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami.

III.  Umowa o świadczenie usług.

A.    Rejestracja.

1.     W celu pełnego korzystania z Serwisu, a w szczególności w celu przeglądania lub zamieszczania ofert sklepów internetowych oraz firm zajmujących się branżą motoryzacyjną lub korzystania z Forum konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

2.     Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

3.     Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oraz pola, których wypełnienie jest opcjonalne.

4.     Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:

a)     podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym;

b)    zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

5.     W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane, w tym Dane osobowe w zakresie niezbędnym do założenia Konta oraz świadczenia Usług.

6.     W przypadku Konta Indywidualnego po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej Serwis przesyła potwierdzenie zakończenia Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto Indywidualne. Z chwilą aktywacji Użytkownik otrzymuje potwierdzenie utworzenia Konta Indywidualnego, na które loguje się przy użyciu loginu i hasła. Od tego momentu w zakresie bezpłatnych Usług Serwisu Użytkownik posiada stałą możliwość korzystania z Konta Indywidualnego.

7.     W przypadku Konta Sklep lub Firma po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres poczty elektronicznej Serwis przesyła potwierdzenie zakończenia Rejestracji wraz z linkiem aktywującym wybrane Konto. Z chwilą aktywacji Użytkownik otrzymuje potwierdzenie utworzenia Konta Sklep lub Firma, na które loguje się przy użyciu loginu i hasła. Od tego momentu w zakresie Sklep lub Firma może korzystać z bezpłatnych Usług świadczonych przez Serwis.

8.     W celu pełnego korzystania z Usług świadczonych w ramach danego Pakietu, a w szczególności w celu opublikowania na stronach Serwisu Oferty sklepu lub Firmy, Sklep lub Firma powinna dokonać Płatności za wybrany Pakiet.

9.     Użytkownik opłaca wybrany Pakiet w sposób, o którym mowa w pkt. III B niniejszego Regulaminu. Z chwilą dokonania Płatności Oferta Sklepu lub Firmy zostaje opublikowana, o czym Użytkownik zostaje poinformowany. Od tego momentu w Użytkownik w okresie obowiązywania wybranego Pakietu posiada stałą możliwość korzystania z Konta Sklep lub Firma, w zakresie przewidzianych dla danego Pakietu Usług.

10.  Z chwilą dokonania Rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, do zawartej umowy o świadczenie usług będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

11.  Posiadanie Konta Indywidualnego umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

1)     możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania informacji o posiadaczu Konta Indywidualnego;

2)     możliwości wysyłania zapytań do Sklepów lub Firm Motoryzacyjnych,

3)     możliwości korzystania z porad ekspertów;

4)     możliwości korzystania z porównywarki cen;

5)     możliwości korzystania z Czytelni;

6)     możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami, w tym publikowania postów w dziale porad;

12.  Posiadanie Konta Sklep umożliwia, w zależności od wykupionego Pakietu,  Użytkownikowi korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

1)     możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania oferty Sklepu;

2)     możliwości wyróżnienia Sklepu na listach wyszukiwania;

3)     możliwości promowania Sklepu na stronie głównej Serwisu;

4)     możliwość otrzymywania zapytań Użytkowników;

5)     możliwość udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników;

6)     możliwości oznaczania wypowiedzi w dziale porad, jako wypowiedzi eksperta.13.  Posiadanie Konta Firma, w zależności od wykupionego Pakietu, umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności z:

1)     możliwości zamieszczania, edytowania lub usuwania oferty Firmy;

2)     możliwości wyróżnienia Firmy na listach wyszukiwania;

3)     możliwości oznaczania wypowiedzi w dziale porad, jako wypowiedzi eksperta;

4)     możliwości promowania Firmy na stronie głównej Serwisu.

14.  Zabrania się udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

15.  Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.

16.  Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

17.  Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a)     przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych lub nazw innych Użytkowników;

b)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników lub osób trzecich.

 

B.    Płatności.

1.     W celu możliwości korzystania z wszystkich Usług świadczonych w ramach Konta Firma,  użytkownik powinien wybrać i opłacić właściwy Pakiet. Opłata za świadczone w ramach danego Pakietu jest płatna z góry za okres 12 miesięcy (okres rozliczeniowy).

2.     Użytkownik może dokonać Płatności za korzystanie z Konta Sklep lub Firma poprzez aktywowanie linka zamieszczonego w wiadomości przesłanej przez Serwis na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

3.      Z chwilą aktywowania zamieszczonego linka Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

4.     Serwis potwierdza dokonanie Płatności na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

5.     W przypadku korzystania z dodatkowych Usług Serwisu nie uwzględnionych w danym Pakiecie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny wskazanej w Cenniku zamieszczonym na stronach Serwisu.

6.     Serwis zastrzega sobie prawo do zmian opłat z Usługi, w tym Usług świadczonych w ramach danego Pakietu, o czym poinformuje na stronach Serwisu. Nowe stawki opłat za korzystanie z Konta Sklep lub Firma w wybranym zakresie (Pakiecie) będą dotyczyć w raz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

7.     W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać NIP.

8.     Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu, którą otrzyma na podany adres poczty elektronicznej w postaci pliku pdf.

9.     Opłaty za dany Pakiet wyrażone są w złotówkach oraz zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

C.    Zamieszczanie Oferty.

1.     Użytkownik w ramach posiadanego Konta Sklep lub Firma dysponuje pojemnością __ MB.
W ramach posiadanej pojemności może zamieścić Ofertę w formie plików multimedialnych, a w szczególności postaci tekstów, grafik.

2.     Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Oferty. Poprzez publikację swojej Oferty, Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że wszelkie materiały i informacje przekazywane w treści Oferty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie naruszają praw osób trzecich. Przedmiotowe postanowienie ma również zastosowanie w przypadku zamieszczenia reklam na stronach Serwisu.

3.     W przypadku stwierdzenia, że treść Oferty Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Serwis uprawniony jest do odmowy świadczenie Usługi o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.     Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są treści, które:

1)     w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;

2)     prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;

3)     są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi;
albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;

4)     zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;

5)     zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

6)     naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;

7)     zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);

8)     promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

9)     obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;

10)  zawierają znak towarowy lub nazwę należąca do innej osoby, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

11)  naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;

12)  szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

5.     Serwis uprawniony jest do odmowy świadczenie Usługi, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli:

a)     Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin;

b)    nie dokonał Płatności za korzystanie z Usług po zakończeniu obowiązywania Pakietu.

6.     Dostęp do Ofert Sklepu lub Firmy jest publiczny. Użytkownik w każdym momencie może dokonać zmiany opublikowanej Oferty.

D.    Prawa własności intelektualnej.

1.     Wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do plików multimedialnych, których treść stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują wyłącznie Użytkownikowi (Sklep, Firma) lub Serwisowi.

2.     Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich plików multimedialnych, a w szczególności prawo do ich rozpowszechniania, za pośrednictwem Serwisu.

3.     Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych, nazw oraz oznaczeń słowno-graficznych opublikowanych za pośrednictwem Serwisu.

4.     Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z utworów w postaci plików multimedialnych, znaków towarowych lub nazw opublikowanych przez innego Użytkownika, a w szczególności przez Sklep lub Firmę, nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. W szczególności, Użytkownik lub Gość nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim utworów w postaci plików multimedialnych, znaków towarowych lub nazw opublikowanych przez innego Użytkownika, w całości lub części ani opracowywania podobnego utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słono-graficznego przy wykorzystaniu utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słono-graficznego Użytkownika jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie Użytkownika oraz inne prawa własności intelektualnej Użytkownika.

5.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania do jakiego jest uprawniony na podstawie niniejszego Regulaminu, może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w art. 79 ustawy o prawach autorskich.

6.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania wynikającego z przeznaczenia opublikowanych plików multimedialnych lub znaku towarowego, oznaczenia słowno-graficznego udostępnionego przez innego Użytkownika, może także skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.

7.     W celu możliwości publikowania na stronach Serwisu plików multimedialnych, nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych, Użytkownik udziela Serwisowi upoważnienia do korzystania z opublikowanych plików multimedialnych, nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych, zwanego dalej „Licencją”.

8.     Użytkownik udziela Serwisowi niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania umowy o świadczenie usług Licencji. Serwis jest uprawniony do udzielania dalszej licencji w zakresie udzielonego upoważnienia w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.

9.     Serwis może korzystać z udzielonych mu Licencją praw wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

1)     publiczne udostępnienie;

2)     zwielokrotnianie;

3)     wprowadzenie do pamięci komputera;

4)     utrwalanie na nośniku cyfrowym,

5)     modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty pliku multimedialnego, nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego Użytkownika.

8.     Korzystanie z udzielonych Licencją praw nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. W szczególności, poza przypadkami przewidzianymi w Regulaminie, Serwis nie będzie uprawnione do udostępniania osobom trzecim  przysługujących jej praw.

 

VI.           Dział Porad.  

1.     Serwis udostępnia swoim Użytkownikom oraz Gościom możliwość wyrażenia opinii lub komentarzy (posty) na tematy związane z motoryzacją.

2.     Publikacja postów w dziale porad jest dobrowolna i bezpłatna.

3.     Użytkownik publikuje posty wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

4.     Niedopuszczalne jest umieszczanie postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.

5.     Niedopuszczalne jest umieszczanie opinii lub komentarzy zawierających treści uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

6.     W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania przedmiotowych postów bez ostrzeżenia Użytkownika.

7.     Warunkiem publikowania postów w dziale porad jest:

a)     posiadanie Konta;

b)    zachowanie zgodne z niniejszym Regulaminem.

 

V. Reklamacje.

1.     Serwis rozpatruje reklamacje Użytkowników, a w szczególności reklamacje dotyczące wypłat środków pieniężnych, likwidacji Konta, świadczonych Usług.

2.     Serwis rozpatruje pisemne reklamacje złożone na adres, o którym mowa w ust. 4 a, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Użytkownik powinien w piśmie określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Serwisu.

3.     W razie uwzględnienia reklamacji Serwis dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

 

VI.   Wyłączenie odpowiedzialności Serwisu.

 

1.     Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika lub Gościa praw własności intelektualnej należących do innego Użytkownika lub osoby trzeciej.

2.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości elektronicznych (e-mail) przesyłanych przez Sklep lub Firmę Użytkownikom, a w szczególności za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Obowiązek uzyskania zgody leży po stronie Sklepu lub Firmy wysyłającej informacje handlowe innym Użytkownikom.

3.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

b)    skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu należącego do Użytkownika;

c)     przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2.     W przypadku sporów wynikających działalności Serwisu Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym jest sąd określony zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

3.     Serwis mimo dołożenia wszelkich starań, aby obsługiwany przez niego system informatyczny działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Serwisu, a w związku z tym Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

4.     Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.motoryzator.pl.

5.     Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu.

 

 

Polityka Prywatności   

 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z platformy internetowej znajdującego się pod adresem elektronicznym www.motoryzator.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „DUDEK” Wiesław Dudek z siedzibą w Bielsko – Białej przy ul. Śląskiej 10, 43-305 Bielsko - Biała, NIP: 937-120-50-43, REGON: 241086762, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 63161, właściciel serwisu internetowego www.motoryzator.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Administratorem danych” lub „Właścicielem Serwisu”

 

1.    Zbieranie danych.

Właśćiciel serwisu zbiera dane osób, które przede wszystkim dokonały rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez Serwis usług.

       Zakres zbieranych danych.

W zależności od formy korzystania z Serwisu mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez nas usług.

W przypadku chęci skorzystania z usług Serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) lub nazwy oraz formy prawnej działalności gospodarczej, adresu siedziby lub wykonywania zawodu, a także numeru NIP.

 

2.    Cel zebrania danych

1)    Podane przez Państwa dane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Serwisem.

2)    W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Właściciela Serwisu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

3)    Administrator danych uprawniony jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

4)    Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także do administrowania nim.

5)    Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. platnosci.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Nasz Serwis nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.

 

3.    Prawo dostępu

 1)    W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.

2)    Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Serwisu.

3)    Właściciel Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

4.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania. 

 

5.    Mechanizm cookies

1)    Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z serwisu.

2)    Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów,
w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

6.    Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Serwis może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

 

7.    Adres IP

Serwis zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 

8.    Cookies innych podmiotów

1)    Serwis zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.

2)    W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

3)    Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

 

9.    Dostęp do danych osób trzecich

1)    Do danych osobowych zbieranych przez właściciela serwisu mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy właściciela serwisu oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

2)    Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

10.  Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1)    Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2)    Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową           z siedzibą w               , która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

11.  Wyłączenie odpowiedzialności

1)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;

2)    Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3)    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Właściciela Serwisu.

 

12.  Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Serwisu.

 

13.  Zmiany Polityki Prywatności

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.